หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
ที่ นว 0023.3/ว 18284 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]     
ที่ นว 0023.5/ว 18286 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]     
ที่ นว 0023.5/ว 18293 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 21 ส.ค. 2562 ]     
ที่ นว 0023.3/ว18317 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและข้อมูลสารสนเทศปฐมวัยของจังหวัดนครสวรรค์ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
ที่ นว 0023.2/ว 18323 การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง [ 21 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 18136 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 18144 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 18160 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อบ้าน [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 18129 การลงทะเบียนทางหลวงท้องิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 18168 รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 18177 ขอนำส่งประกวดคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ ว 18194 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 17652 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 17654 คู่มือมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 17651 การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 18213 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/18195 การกระจายอำนาจและขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว18029 การประชุมอบรมให้ความรู้ ระบบ 5 ส กระบวนการ เทคนิคในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส จังหวัดนครสวรรค์ [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 18006 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 17723 การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 [ 19 ส.ค. 2562 ]     
   
   
 
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
   
   
 


โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 6 บ้ [ 15 ก.ค. 2562 ]โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 บ้านถนนสุด [ 11 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง กม [ 5 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะ [ 5 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมีกเครื่องปริ้นเตอร์) สำนัก [ 5 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปี 2562 โดยวิธ [ 5 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารชนิด ๒ บานเปิด) [ 4 ก.ค. 2562 ]ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม 130 นครสวร [ 4 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว 2 ด้าน โดยวิ [ 28 มิ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุงชนิดพลาสเจอร์ไรส์ และ UHT ( [ 27 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน [ 26 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน [ 26 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน [ 26 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน [ 26 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองตกกล [ 19 มิ.ย. 2562 ]

   
 
 
 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมฯ สำนักปลัด จำนวน 16 รายการ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว ยิ้มวันละนิด ช่วยพิชิตโรค [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านแก่ง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประป [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านแก่ง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านแดน โครงการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นมณฑลนครสวรรค์ 113 ปี บ้านแดน-เขาหน่อ ป [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าตะโก เทศบาลตำบลท่าตะโกให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโคกปีบ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง 30 รายการ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว กฎหมายน่ารู้ ตอน ชักชวนเล่นพนันบอล มีความผิดต้องติดคุก [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.โกรกพระ ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตัดแผ่นป้ายอะคร [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.โกรกพระ ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว คู่มือประชาชนเลือกตั้งท้องถิ่น ชุด ขั้นต้อนการลงคะแนนเลือกตั้ง [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,500 ถุง และน้ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ยางขาว กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนภัยแล้ง ช่วงเดือนเมษา [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
   
 
รับทำโมเดล (23 พ.ย. 2561)    อ่าน 294  ตอบ 0  
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (24 ส.ค. 2561)    อ่าน 452  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 733  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 

ไม้กวาด

ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาขอม


 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาขอม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการจัดเก็บภาษี
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านการศึกษา