หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นาขอม
นายสมชาย ตาเวียน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม
วิสัยทัศน์ อบต.นาขอม
"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรม
นำชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำสมบรูณ์
เพิ่มพูนเกษตรกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
คำขวัญประจำตำบลนาขอม
"กราบไหว้ท้าวสุรนารี ประเพณีบุญบั้งไฟ
งามวิลัยวัดเขาช้างฟุบ หวานที่สุดชมพู่บ้านวังเงิน
สุดแสนเพลินสำเนียงอีสาน ทุ่งลานกว้างเกษตรกรรม"
1
2
3
 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
   
   
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 83  
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา 22 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 195  
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา 21 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 163  
   
   
 
นว 0023.5/500 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 12700 แนวทางการปฎิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว12784 แนวทางการเสนอโครงการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 12794 แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 12793 การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.4/ว 502 บัญชีตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 12571 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.4/ 12621 การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.1/ว 497 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบถ่ายทอดสด DLA Live Learning รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.4/11722 การเสนอข้อบัญญัติและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 12493 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาของเอกชนผู้จำหน่ายเตาเผาขยะซึ่งกล่าวอ้างว่า เตาเผาขยะได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 12494 การตรวจขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 12496 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น Local Perfoemance Assessment : LPA ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ 12209 การงดจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 12495 การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่ [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 12492 ขอส่งเอกสารคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 12415 ขอส่งสำเนาประกาศและแจ้งการเปิดใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิขย์ ใหม่ [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ 12212 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ 12450 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ 12521 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 ฯ [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
   
   
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 2 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
เร่งรัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างข้อสอบ]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ด่วนมาก  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 4  [ 29 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
   
   
 


จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง กม ๑๓๐ [ 30 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหา [ 30 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร ของกองคลังองค์การบริหารส [ 25 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมทำความสะอา [ 13 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ของ [ 12 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติ [ 9 มี.ค. 2563 ]ซื้อเวชภัณฑ์กีฬา โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำป [ 9 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ้อมกีฬาประเภทสากล โครงการกี [ 9 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาเด [ 9 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับแข่งขันกีฬาประเภทกีฬาสากล โค [ 9 มี.ค. 2563 ]ซื้อถ้วยรางวัล โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีง [ 9 มี.ค. 2563 ]

   
 
 
 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาแล [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.วังบ่อ ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังบ่อ ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน เมษายน 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังบ่อ ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมั [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังบ่อ ประกาศจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังบ่อ ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อท่อระบายน้ำและดินถม [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังบ่อ ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมารถแบ็คโฮ [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังบ่อ ประกาศผู้ชนะราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองลกฟ้า [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังบ่อ ประกาศผุ้ชนะราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้านหนองลกฟ้า [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังบ่อ ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังบ่อ ประกาศผู้ชนะราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังบ่อ ประกาศผุ้ชนะราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านเขานางต่วมเหลือ [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังบ่อ ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังบ่อ ประกาศผุ้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตย์หรือการแพทย์(เทอร์โมมิเตอร์อิเล็กทอรนิกส์ [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังบ่อ ประกาศผุ้ชนะราคาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 420-56-0004 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
   
 
รับทำโมเดล (23 พ.ย. 2561)    อ่าน 422  ตอบ 0  
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (24 ส.ค. 2561)    อ่าน 1200  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 954  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 

ไม้กวาด

ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาขอม


 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาขอม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการจัดเก็บภาษี
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านการศึกษา
 
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-009-783
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ปิดหน้าต่าง X
อบต.นาขอม