หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
 
นายพรเทพ กูกขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  พัฒนาการคมนาคม
  พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
  สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้พึ่งพาตนเองได้
  ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขาภาวะที่ดี
  ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
กลยุทธ์
  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
กลยุทธ์
  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
  ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชน
  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
  คู่มือประชาชน  
  คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
   
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์ : 056-009-783 โทรสาร : 056-009-783
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม
จำนวนผู้เข้าชม 18,872,543 เริ่มนับ 18 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com